รายชื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อ สอบถามข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขต่อ

กลุ่มตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว : 02 219 4010-7

1 นางสาวอัญชุลี ทรัพย์เรืองศรี นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ 02 215 8848 332
2 นางวิชนี วุฒิพงศ์ ทองสมจิตร นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ 02 215 8848 502
3 นางชมพูนุท โภชน์มาก ยองใย นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ 02 215 8848 332
4 นางสาวมนัญญา แก้วกับเพชร นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ 02 215 8848 201
5 นางสาวดาราวรรณ ปั้นทองคำ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ 02 215 8848 331
6 นางสาวศันสนีย์ ซันประสิทธิ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยว 02 215 8848 331

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานบริการท่องเที่ยว

7 นายเติมสิน เดชารัตน์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ 02 215 8848 330
8 นางชลดา กาลาเอส นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ 02 215 8848 777
9 นางสาววีณา ลาภจตุรภุช นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ 02 215 8848 778
10 นางสาวจันทนา ปฐมพรพิทักษ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ 02 215 8848 778
11 นายชิษณุพงศ์ อติลักขณเมธี นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ 02 215 8848 331
12 นายพิสิทธิ์ สดวิลัย นักพัฒนาการท่องเที่ยว 02 215 8848 331

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริการท่องเที่ยว

13 นางสาวศุลีวรรณ ดีที่สุด นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ 02 215 8848 250
14 นายชนาธิป ศรีสง่า นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ 02 215 8848 251
15 นางสาวเดือนจันทร์ บุญรุ่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ 02 215 848 728
16 นางสาวกรณ์ฐิภัค คุ้มกัน นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ 02 215 8848 618
17 ว่าที่ร้อยเอกอินทนนท์ นักสอน นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ 02 215 8848 251
18 นางสาวนันท์นภัทร คงสุขดี นักพัฒนาการท่องเที่ยว 02 215 8848 620